ENERGETIKA HARTIÝASYNYŇ KONFERENSIÝASY
TÜRKMENISTANYŇ BAŞLYKLYGY · AŞGABAT 2017

Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji Mejlisi Media forum Gatnaşyjylary bellige almagyň resminamasy
Çäreleriň meýilnamasy
2017-nji ýylyň oktýabry, Pekin şäheri
Energetika Hartiýasynyň Pekin Forumy
2017-nji ýylyň ikinji ýarymy, Nýu-Ýork şäheri

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Edarasynda bu Guramanyň Baş Assambleýasynyň 67/263 belgili Kararnamasynyň ýerine ýetirilişi boýunça hasabat çäresi

2017-nji ýylyň 28-29 noýabrynda, Aşgabat şäheri
Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow

"Biziň ýurdumyz dünýäde uglewodorod serişdelerini örän köp öndürýän döwletleriň biri bolup durýar. Şoňa görä-de, energetika howpsuzlygynyň meseleleri boýunça giň halkara gatnaşyklaryny ýola goýmak ugrunda yzygiderli çykyş edýär."

Soňky habarlar
Senagat boýunça geňeşçi topar gaýtadan dikeldilen energiýa çeşmelerine töwekgelçilikli maýa goýumlary ara alyp maslahatlaşýar
2017-nji ýylyň 14-nji sentýabrynda, penşenbe güni Energetika Hartiýasynyň senagat boýunça geňeşçi topar WindEurope kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda Energetika H...
Ýerine ýetirmek boýunça topar energetika ulgamynda maýa goýum we tranzit üçin gurallary herekete getirýär
2017-nji ýylyň 14-nji sentýabrynda Energetika Hartiýasynyň ýerine ýetirmek boýunça topary Energetika Hartiýasynyň Brýusselde ýerleşýän Sekretariatynda özüniň dö...
Gambiýa Energetika Hartiýasyna gol çekdi
2017-nji ýylyň 11-nji awgustynda Gambiýa Respublikasy Halkara Energetika Hartiýasyna gol çekdi we Halkara Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynda synçy status...
Halkara Energetika Hartiýasynyň Aşgabat forumynyň jemleýji resminamasy BMG-niň BA-synyň resminamasy hökmünde çap edildi
"Energiýa serişdelerini üstaşyr geçirmek boýunça köptaraplaýyn çarçuwaly ylalaşyga tarap ýol" atly Halkara Energetika Hartiýasynyň Aşgabat forumynyň jemleýji re...

DURNUKLY ÖSÜŞIŇ MAKSATLARY

Salgy:
Tel.:
Faks: