ENERGETIKA HARTIÝASYNYŇ KONFERENSIÝASY
TÜRKMENISTANYŇ BAŞLYKLYGY · AŞGABAT 2017

Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji Mejlisi Media forum Gatnaşyjylary bellige almagyň resminamasy
Çäreleriň meýilnamasy
2017-nji ýylyň 30-31-nji maýy, Aşgabat şäheri

"Energiýa serişdelerini üstaşyr geçirmek boýunça köptaraplaýyn çarçuwaly ylalaşyga tarap ýol" mowzugy boýunça Energetika Hartiýasynyň Aşgabat forumy

2017-nji ýylyň II çärýegi, Tähran şäheri

Günorta Kawkaz we Hazarda sebitleýin elektroenergetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meseleleri boýunça maslahat.

Bellik: Eýran Yslam Respublikasynyň energetika ministrliginiň teklibi boýunça geçirilýär

2017-nji ýylyň 1-2-nji iýuny, Aşgabat şäheri

Energetika Hartiýasynyň her ýyllyk okuw maksatnamasy

2017-nji ýylyň maý aýy, Brýussel şäheri

Energetika Hartiýasynyň Maýa goýum jedelleriniň çözülmegi boýunça Halkara merkezi, Stokgolm söwda edarasy we araçy kazyýetiniň hemişelik edarasy bilen bilelikde geçiriljek halkara maslahaty.

Bellik: Şol bir wagtda geçirilýän Maýa goýum araçylygy boýunça döwlet işgärleri üçin bir günlük okuw maslahaty

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow

"Biziň ýurdumyz dünýäde uglewodorod serişdelerini örän köp öndürýän döwletleriň biri bolup durýar. Şoňa görä-de, energetika howpsuzlygynyň meseleleri boýunça giň halkara gatnaşyklaryny ýola goýmak ugrunda yzygiderli çykyş edýär."

Soňky habarlar
"Energiýa serişdelerini üstaşyr geçirmek boýunça köptaraplaýyn çarçuwaly ylalaşyga tarap ýol" mowzugy boýunça Halkara Energetika Hartiýasynyň Aşgabat forumy
2017-nji ýylyň 30-31-nji maýynda Aşgabatda 2017-nji ýylda Türkmenistanyň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna başlyklyk etmeginiň astynda Halkara Energetika...
Türkmenistanyň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna 2017-nji ýylda başlyklyk etmegine bagyşlanan brifing
2017-nji ýylyň 29-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna 2017-nji ýylda başlyklyk etmeg...

DURNUKLY ÖSÜŞIŇ MAKSATLARY

Salgy:
Tel.:
Faks: