ENERGETIKA HARTIÝASYNYŇ KONFERENSIÝASY
TÜRKMENISTANYŇ BAŞLYKLYGY · AŞGABAT 2017

Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji Mejlisi Media forum Gatnaşyjylary bellige almagyň resminamasy
Çäreleriň meýilnamasy
2017-nji ýylyň 30-31-nji maýy, Aşgabat şäheri

"Energiýa serişdelerini üstaşyr geçirmek boýunça köptaraplaýyn çarçuwaly ylalaşyga tarap ýol" mowzugy boýunça Energetika Hartiýasynyň Aşgabat forumy

2017-nji ýylyň 1-2-nji iýuny, Aşgabat şäheri

Energetika Hartiýasynyň her ýyllyk okuw maksatnamasy

2017-nji ýylyň ikinji ýarymy, Nýu-Ýork şäheri
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Edarasynda bu Guramanyň Baş Assambleýasynyň 67/263 belgili Kararnamasynyň ýerine ýetirilişi boýunça hasabat çäresi
2017-nji ýylyň III çärýegi, Aşgabat şäheri
Merkezi we Günorta Aziýada sebitleýin energetika hyzmatdaşlygy boýunça ýörite maksatly toparynyň mejlisi (RECA) Bellik: Şol bir wagtda halkara guramalary bilen hyzmatdaşlykda «Elektroenergetikanyň özgerdilmegi boýunça kuwwatlygyň ösdürilmegi we täze tehnologiýalar» atly tälim geçirilýän okuwy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow

"Biziň ýurdumyz dünýäde uglewodorod serişdelerini örän köp öndürýän döwletleriň biri bolup durýar. Şoňa görä-de, energetika howpsuzlygynyň meseleleri boýunça giň halkara gatnaşyklaryny ýola goýmak ugrunda yzygiderli çykyş edýär."

Soňky habarlar
Halkara Energetika Hartiýasy ÝB-Merkezi Aziýa hyzmatdaşlygy boýunça Maslahatyna öz goşandyny goşýar
2017-nji ýylyň 22-nji maýy          «ÝB-Merkezi Aziýa: durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmek» maslahaty Slowak Respublikasynyň ÝB-däki Hemişelik wekilhanasy we...
Mali Respublikasy Halkara Energetika Hartiýasyna goşuldy
2017-nji ýylyň 22-nji maýy          Mali Respublikasy 2017-nji ýylyň 12-maýynda Halkara Energetika Hartiýasynyň Sekretariatynda Brýusselde geçirilen dabarasy...
Halkara Energetika Forumy —energetikanyň durnukly geljegi üçin maýa goýumlaryň mobilizasiýasy
2017-nji ýylyň 12-nji maýynda Brýusselde Halkara Energetika Hartiýasynyň Sekretariatynda Halkara Energetika Hartiýasynyň forumy geçirildi. Çäre Düzgünleşdirmegi...
Energetika Hartiýasynyň Sekretariatynda maýa goýum araçyllygy boýunça seminar geçirildi
2017-nji ýylyň 11-nji maýynda Energetika Hartiýasynyň Sekretariatynda maýa goýum araçyllygy boýunça interaktiw seminary geçirildi. Bu semanar hökümetleriň wekil...

DURNUKLY ÖSÜŞIŇ MAKSATLARY

Salgy:
Tel.:
Faks: