ENERGETIKA HARTIÝASYNYŇ KONFERENSIÝASY
TÜRKMENISTANYŇ BAŞLYKLYGY · AŞGABAT 2017

Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji Mejlisi Media forum Gatnaşyjylary bellige almagyň resminamasy
Çäreleriň meýilnamasy
2017-nji ýylyň III çärýegi, Aşgabat şäheri

Merkezi we Günorta Aziýada sebitleýin energetika hyzmatdaşlygy boýunça ýörite maksatly toparynyň mejlisi (RECA) Bellik: Şol bir wagtda halkara guramalary bilen hyzmatdaşlykda «Elektroenergetikanyň özgerdilmegi boýunça kuwwatlygyň ösdürilmegi we täze tehnologiýalar» atly tälim geçirilýän okuwy

2017-nji ýylyň oktýabry, Pekin şäheri
Energetika Hartiýasynyň Pekin Forumy
2017-nji ýylyň ikinji ýarymy, Nýu-Ýork şäheri

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Edarasynda bu Guramanyň Baş Assambleýasynyň 67/263 belgili Kararnamasynyň ýerine ýetirilişi boýunça hasabat çäresi

2017-nji ýylyň 28-29 noýabrynda, Aşgabat şäheri
Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow

"Biziň ýurdumyz dünýäde uglewodorod serişdelerini örän köp öndürýän döwletleriň biri bolup durýar. Şoňa görä-de, energetika howpsuzlygynyň meseleleri boýunça giň halkara gatnaşyklaryny ýola goýmak ugrunda yzygiderli çykyş edýär."

Soňky habarlar
Birleşen Arap Emirlikleri Halkara Energetika Hartiýasyna gol çeken 86-njy ýurt bolýar
2017-nji ýylyň 29-njy iýunynda Birleşen Arap Emirlikleri (BAE) Halkara Energetika Hartiýasynyň syýasy deklarasiýasyna gol çeken 86-njy döwlet bolup, özüniň ener...
Brýusselde Strategiýa boýunça toparynyň mejlisi geçirildi
Halkara Energetika Hartiýasynyň Strategiýa boýunça toparynyň mejlisi    2017-nji ýylyň 7-8-nji iýuny aralygynda Energetika Hartiýasynyň Sekretariatynda (EHS) Br...
Aşgabatda Energetika Hartiýasynyň her ýyllyk okuw maksatnamasyna laýyklykda guralýan okuw geçirildi
2017-nji ýylyň 1-2-nji iýunynda Aşgabatda Halkara nebitgaz uniwersitetinde Energetika Hartiýasynyň her ýyllyk okuw maksatnamasyna laýyklykda okuwlar guraldy. Ok...
Türkmenistanyň başlyklygynda geçirilen Halkara Energetika Hartiýasynyň “Energiýa serişdelerini üstaşyr geçirmek boýunça köptaraplaýyn Çarçuwaly ylalaşyga tarap ýol” atly Aşgabat forumynyň JEMLEÝJI RESMINAMASY
2017-nji ýylyň 30—31-nji maýynda Halkara Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynda başlyklyk etmeginiň çäklerinde Türkmenistanyň Hökümeti Halkara Energetika Har...

DURNUKLY ÖSÜŞIŇ MAKSATLARY

Salgy:
Tel.:
Faks: